Youth Work Strategy Implementation Board

Employer
The Welsh Government
Location
Wales
Salary
Board members will be entitled to claim remuneration at a rate of £198 per day
Closing date
4 Jul 2022

YOUTH WORK STRATEGY IMPLEMENTATION BOARD

Appointment of Board Members

Remuneration - Board members will be entitled to claim remuneration at a rate of £198 per day if the cost of their participation cannot be met by their employer as part of their existing contract of employment.

Reasonable expenses will be reimbursed

Time commitment of a minimum of 12 days per year for a maximum of 2 years.

Are you passionate about the power of youth work to transform the lives of our young people? Do you have the skills and experience to drive change? The Minister for Education and Welsh Language is establishing a Youth Work Strategy Implementation Board to build on the work of the Interim Youth Work Board and the recommendations set out in their final report “Achieving a sustainable delivery model for youth work services in Wales”. (https://gov.wales/interim-youth-work-board-report-time-deliver-young-people-wales-final-report)

We want to create a diverse Board and particularly welcome applications from all under-represented groups including women, people under 30 years of age, Black, Asian and minority ethnic people, disabled people, and lesbian, gay, bisexual and transgender people.

Board members will be expected to support the Chair in delivering the remit of the Board by contributing expertise, vision and lived experience; and work collaboratively with stakeholders to develop proposals for implementation that secure best practice, value for money and alignment with other government priorities, as we develop a sustainable youth work service.  This presents an exciting opportunity to work with us to shape the future of youth work in Wales.

The closing date for applications is 4 July 2022.

 

BWRDD GWEITHREDU STRATEGAETH GWAITH IEUENCTID

Penodi Aelodau

Tâl - Caiff aelodau’r Bwrdd hawlio £198 y diwrnod os na fydd eu cyflogwr yn gallu talu am eu rôl fel rhan o’u contract cyflogaeth.

Caiff treuliau rhesymol eu had-dalu.

Rhaid i chi allu ymrwymo i 12 diwrnod y flwyddyn o leiaf dros gyfnod o ddwy flynedd.

Ydych chi’n teimlo’n gryf ynghylch pŵer gwaith ieuenctid i drawsnewid bywydau ein pobl ifanc? Oes gyda chi’r sgiliau a’r profiad i hyrwyddo newid? Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn sefydlu Bwrdd Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid er mwyn adeiladu ar waith y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro, a’r argymhellion yn ei adroddiad terfynol, “Sicrhau model cyflawni cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru”. (https://llyw.cymru/adroddiad-bwrdd-gwaith-ieuenctid-dros-dro-maen-bryd-cyflawni-dros-bobl-ifanc-yng-nghymru-adroddiad)

Rydym am greu Bwrdd amrywiol ac, yn benodol, rydym yn croesawu ceisiadau o bob grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys menywod; pobl dan 30 oed; pobl o gefndir Du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol; pobl anabl; a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol.

Bydd disgwyl i aelodau’r Bwrdd gefnogi’r Cadeirydd yn y broses o gyflawni cylch gwaith y Bwrdd, drwy gyfrannu arbenigedd, gweledigaeth a phrofiad, a chydweithio â rhanddeiliaid i ddatblygu cynigion i’w gweithredu sy’n sicrhau arferion gorau a gwerth am arian wrth inni ddatblygu gwasanaeth gwaith ieuenctid cynaliadwy, gan wneud yn siŵr bod y gwaith yn gydnaws â blaenoriaethau eraill y llywodraeth. Dyma gynnig cyfle cyffrous ichi weithio gyda ni i lywio dyfodol gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Gorffennaf 2022.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert